Här finns kompletteringar till våra böcker: Vassor bys historia 1 – 5


Erik Södergårds gravsten

Tölbybor på utfärd

Ungdomens nyårshälsning 1951

Ett avskrä
ckanden straff

Bilder från Golkas

Finska
bör undervisas i folkskolan i Vassor

Vassorbornas dag i häradsrätten


Bortglömd gravsten

Vad döljer en av största gravstenen på Biskopsholmen i Kvevlax, bortglömd och ingenvuxen med mossa och alger. Jag skrapade med en borste och fick fram ett ”S”, ett ”ö” och smånigom namnet ”Erik Södergård”, födelse- och dödsdatum. Namn och årtal var upphöjda i granitblocket. Ovanligt nog hade man mejslat ned ett område för att höja inskriptionen. På sista raden gick det att läsa ”AF J.E.R. U.S.A.”.

 

Väl hemma hittade jag Erik i mitt släktregister – min närmaste granne, om jag fötts 100 år tidigare. Jag kontaktade några äldre historieintresserade Vassorbor, men ingen kände till gravstenen. Alf Grop fortsatte att skrapa och inskriptionen blev tydligare: ”Kommunalnämndeman  Erik Södergård född 29.12.1827 och död 28.11.1892. Ps.2.41. V2."     AF J.E.R. USA.

Torparsonen Erik Örndal var född på Dala torp och köpte 1851 delar av Södergård, (Västerback) hemman och senare en del av Källback hemman i Norribyn och tog, så som brukligt var, hemmansnamnet Södergård. Han gifte sig med Fredrika Åman från ”Södros” 1850. I Vassor bys historia II kan vi läsa att han var Sexman, sockenskrivare och anlitad för uppsättande av hemmenshandlingar och protokollförare vid bouppteckningar och betrodd särskilda kommunala uppdrag. Stenen står rätt ensam i nordöstra hörnet på Biskopsholmen. Bland hans ättlingar finns familjer med namnen Örnberg, Örndal och i Kuni släkterna Södergård och Ivars samt Elis Örns släktingar

AF J.E.R. USA.
I Erik Söderårds bouppteckningen står att sonen Jakob f. 1860 vistades i USA. Av inskriptionen kan vi anta att han i Amerika använde tillnamnet Eriksson. Om denne Jakob kan vi läsa i Vasabladet 1894 att han för omkring tolv år tillbaka emigrerade till USA” hvarest han ådagalat omtänksamhet och driftighet”.  Han har skaffat sig en vacker förmögenhet och ”bemärkt ställning som arbetsgivare”. Förmögenheten har han fått genom skogsaffärer och som järnvägsbyggnadsentrepenör och sysselsätter icke mindre än 200 arbetare, mest landsmän. Andra uppgifter har vi inte fått fram om Jakob som donerade den stora gravstenen för sin far. Troligen har han haft kontakt med hemlandet men de kontakterna har fallit i glömska liksom gravstenen som doldes av mossa.
 

Erik Södergård har satt sitt namn under en förlikning angående slagsmål mellan Johan Henrik Södergård och bonden Isak Rabb. Klicka på bilden för att se hela protokollet.

Viking Åberg

 

  Min morfars farfar

Johan Isaksson Ivar (1822–1884)

fick ett avskräckande straff
 

Domar: Dömd till halshuggning i häradsrätten urtima ting och 1851 § 7 Johan hade överfallit Erik Jakobsson Åman och senare rånade denne.

 

Rätten fann det besisat att Johan Ivar kl 11 på kvällen den 14 juli på allmän landsväg mellan Örn och Wik av klagande Erik Jakobsson Åman rånat en penningpung innehållande 66 kopek. att användes för att täcka en borgensförbindelse för Mårten och Johan Erik Eriksson Södergård, fullt belastad av starka drycker. Johan Ivar dömdes att mista livet genom halshuggning å vanlig rättsplats å orten varefter hans döda kropp av annat folk än skarprättaren hanteras och, varjämte Johan afsides i kyrkogården läggas som en resa tillförne pliktat för fylleri som andra resan plikta sex rubel som tillfaller åklagaren, de fattiga och Kvevlax kapellförsamling. I den händelse han undgår dödsstraff skall han genom tjänliga förrättningar hämtade ur Guds Heliga ord uppmanas till sann och uppriktig bekännelse och ånger äfven sitt brott samt sålunda till döden benådas..

 

Dödsdomar gick den tiden i regel till hovrätten där beslutet blev: I anseenade till förekommna mildrande skäl och omständiheters i nåder funnit godt ansvaret för Johan Ivar denn gårng på det sättet lindra att skall Johan Iwar sig själf till välförtjent straff och andra till varning sraffas med fyrtio par spö, tre slag af paret och sedan han å en söndag undergått uppenbar kyrkoplikt i Qveflaks Kapellkyrka försändas till Sveaborg fästning att där tre år till allmänt arbete hållas hvarjämte Johan Ivar allvarligen åtvarnas att för att allvarligen hädanefter noga taga sig till vara , så framt han vill undgå svårare påföljd under hvilket högsta kroppsstaff den Johan Ivar af Häradsrätten för andra resans fylleri rätteligen ådömda böter inbegripes

I protokollet ingår en personbeskrivning:
Tilltalade Johan Isaksson Ivar som är lång och välväxt med kraftfull kroppsbyggnad, men ett mörkt och dystert ..... samt högst begiven på dryckenskap i vilket förhållande han ofta förfallit ytterst våldsam, upplyste om sina lefnadsförhållanden att han var född i Vassor by och son till ännu levande torparen Isak Johansson Warg och hans dövblivna maka Anna Andersdotter hos vilka han intill femton års ålder vistats och bott farefter han i fem års tid innehft drängtjänst i skilda ställen i socknen tills han trätt i gifte Anna Maria Johan Henriksdotter Ivar och inflyttat till hennes fader bonden Johan Henrik Ivar. Han äger ej fastighet

I kommunionboken finns för Johan anteckningen bräcklig och för hustrun anteckningen sinnessvag. Johan, som tydligen överlevde spöstraffet, dog 1884. Enligt kungörelse i Maxmo kyrka försåldes kvarlåtenskapen efter sytningsmannen Johan Isaksson Ivar genom auktion 27.3.1884.

Vad innebar spöstraff.

Hittade information om spöstraff i boken Det gamla Piteå av Alfhild Axelsson (Accidenstryckeriet i Piteå AB 1979). Där ingår en sammanfattning av vad hon berättar: En person född 1825 i Piteå och uppvuxen där berättade 1908 för en Norrbottenstidning hur spöstraffet gick till. Spöstraffet var ett förvandlingsstraff för böter, kunde böter erläggas slapp fången spöstraffet. Spöstraffet användes vid ringare brott och endast till män. Kvinnor bestraffades, åtminstone i Piteåfängelset med björkris.
 Spöpålen stod invid fängelset och tätt intill den allmänna landsvägen, så det fanns alltid gott om åskådare. Fångens handleder ombands med ett rep, som gick i pålen med vilket han hissades upp så högt att armarna sträcktes och han endast med tåspetsarna kunde beröra marken. Överkroppen till midjan var naken, men nedre delen av kroppen täcktes av ett fårskinn för att skydda ljumskarna.  
Spöna voro i längd 6 kvarter (omkring 8-9 dm)av rätt grova men smidiga björkvidjor och 3 dylika utgjorde ett par. Av varje par utdelades 2 slag. Den som verkställde slagen hade 3 spön i handen när han slog till och med dessa utdelades 3 slag i ryggen varefter spöna lades åt sidan och 3 nya togs till nästa slag. Till varje par spö borde således ha givits 120 slag men det hade blivit sed att ej utdela fler än högst 117. Det var alldeles tillräckligt, ty efter några slag lyste redan ryggen i regnbågens alla färger och skinnslamsor satt på spöna. Särskilt ruskigt var synen av en som flera gånger slitit spö.

Viking ÅbergBilder från Golkas


Bilderna har vi fått av Bjarne Berg i Veikars, en dotterson till Patronen Karl Willför på Golkas. Karls mor, Johanna Mickelsdotter Örn, kom från Vassor och hans farmor, Christina Kuni kom från Kuni. Karls far Anders Willför var född Braxenholm i Staversby.

Bjarne Berg i Veikars är Karl och Edla Willförs dotterson och har gett oss ovanstående bilder. Han är framgångsrik tävlingsskytt.

Läs mera om Golkas i fotoarkivet


Folkskolan bör lära eleverna åtminstone "husbehovsfinska"
Klipp ur Morgonbladet 1882

 Tölbybor på utfärd med Böljan

Enligt Emil Wasbergs brev till bästa broder i Tölby hembygdsförening planerades en utfärd till Vassor med motorfartyget Böljan. Böljan känner vi som turbåt mellan Sundom och Vasa. Det var ingen liten utfärd och Emil försökte ge goda råd angående farleden, speciellt om båten krävde nästan två meter vattendjup. Träffen planerades till den 22 juni 1930, dagen före midsommarafton. Något har gjort att datum för träffen sköts fram med en vecka, till den 29 juni klockan 8 på eftermiddagen, enligt annons i Vasa-Posten. Huruvida resan skedde med Böljan vet vi inte. Inger Smeds f. Vasberg har brevet i original.Ungdomens Nyårshälsning 1951

(Om nån tar illa vid sig så meddela mej, Viking)

Redaktionen: Red. Ernfrid Vik, Red. sekr. Inga Vestergård.

Varning
I de närmast förgående två, tre veckorna har en epedemiartad sjukdom rasat i byn. Till all lycka tyckes den nu vara på retur. Men det finns väl inte en enda människa i hela byn som inte haft en släng av sjukan. Den började i många fall ett par veckor före jul men tog sig uttryck i en rastlöshet utan like, i synnerhet kvinnfolket tycktes lättare angripna. Den stegrades undan för undan ju närmare julen vi kom. Ingen enda människa kunde sitta stilla en tre, fyra dagar före jul. Förutom att allting slängdes huller om buller där hemma av de angripna, räckte det inte med detta, utan de är sjukdomen angripna började nu ett rännande i alla butiker dagen i ända, så länge husets penningförråd räckte, ja en del for tom. till stan, men inte för att söka läkarhjälp som en klok människa gör när hon fattas något, utan endast för att titta i butiken. Ni förstår var och en nog vart det här ska ha gått om epedemin blivit långvarig. På självaste julaftonen nådde sedan sjukdomen sin kulmen. Och som den varit i det stadiet längre, så hade helt säkert hela byn nu varit ruinerad vid det här laget. Ty kan ni tänka er, alla som nu i flera dagars tid sprungit och köpt en massa fina saker både nyttigt och ovärdigt, greps nu av riktig feberyrsel och gav bort allt det fina de köpt för sina surt förvärvade slantar, som de så väl hade behövt ha själva. Naturligtvis fick de av sina sjuka olycksbröder och systrar en massa skräp i stället, men det motsvarade ju så långt när de värde som de gett bort.  Till all lycka visade sig sjukdomen avtaga så småningom och återgå till samma symtom som i början,nämligen rastlösheten. Ännu i dag kan man se på vägen i byn flocktals med kvinnfolk, som inte kan sitta stilla, utan irrar än till det ena än till det andra stället. Veterinären har kunnat konstatera, att patienterna är lugnast om de har en kaffekopp framför sig,men då får man se till att koppen alltid är full med kaffe. Och eftersom husens kaffeförråd inte räcker till, så har man varit tvungen, att låta folket köpa i byn, för att få sin medecin, trots att de är sjuka. Sjukdomen väntas vara överstånden först vid tjugondag Knut, om inte någon annars hittar på något botemedel mot sjukdomen. Man har kunnat konstatera att den manliga  delen av byns befolkning inte angripits så fort, och att sjukdomen har gått över rätt snart.

För att förebygga ett upprepande av samma sak till nästa jul, har man på veterinärinstitutet i byn, beslutat samla in allas plånböcker i god tid före jul nästa år. För att åtminstone förhindra slöseriet som kan föra någon till ruinens brant. De på detta sätt ihopsamlade pengarna anslås sedan för ändamål, som veterinärerna finner för gott, eller för sjukdomens bekämpande och lidande.

Veterinär.

Varningar
Akta er för en argsint kvast hos Elvine Friberg.

All trafik för obehöriga på Nymans gård är vid laga, ansvar förbjudet.

Kuni den 30.12 - 51

Rigmor och Barbro Nyman

Allas manliga visiter hos Kvistis är ovärdiga, ty platsen som måg är redan besatt.

Kuni den 24.12-51

Joel Friberg

Trafikolycka
Jultredjedagsmorgon vid pass kl 6.15 inträffade en kollission i "picku-back" mellan fotgängare Nils, och cyklisten Artur, varvid cyklisten föll i vägen, men slapp undan med blotta förskräckelsen, medan fotgängaren slungades i diket, varvid han slog huvudet i marken och ådrog sig en lindrigare chock. Till följd, därav måste han resa  in till staden för att läkarundersökas och stå under observation ett dygn. Orsaken till olyckan uppges vara det hala väglaget.

Anställningar
Till direktör för Maxmo Snickeri har antagits herr Edvin Vik från Vassor.

Till föreståndare för Maxmo Hlg:s filial i Vassor har antagits herr Ernfrid Vik med AliceUddström som biträde.

Till poliskonstapel i Mullola by har antagits herr Evert Rabb från Vassor.

Kunggörelse
Får härmed till mina beundrarinnors kännedom meddela, att jag från och med julen är lös och ledig för svärmerier. Hugade spekulanter under skottåret, kan medels ögonblinkning anmäla till Sven Ivars.

Till salu
Ett stenhårt hjärta inneslutet i bensin, till salu hos Gösta Kuni, som vid uppvärmning exploderar.

Enmanssäng säljes eller bytes mot parsäng. Värda svar till Inga Sundäng, Kuni.

Emedan guldsmeden Villför säljer billiga förlovningsringar, så passa på och besök Villförs guldsmedsaffär, som är den bäste och billigaste.  

Olof Villför

Kuni

En motorcykel passande för privatdetektiv säljes såsom obehövlig, på grund av att jag upphört med min rörelse.

Sven Sundäng
f.d. privatdetektiv

Önskas köpa
Två st. radiotelefoner i gott skick önskas köpa fortast möjligt. Obs! hörbarhet:Grängesberg - Heidona. Svar före trettondagen till Jarl Udd, Vassor eller Munsmo tel. 242 ring.

En ordinarie Fordsson-Majn traktor samt en potatiskokare köpes. Svar till Albin Strandberg. Tel Vassor 49.

Lediga platser
En ärlig och allvarsam ung man, inkommen i lantbruksgöromål antages omedelbart eller från och med 15 jan.
Svar till fröken Annie Norrgård Vassor tel 13.

Ett snyggt och ordentligt hembiträde får plats. Den sökande bör, för ev. äktenskap om tycke uppstår, uppfylla följande fodringar: bör ej vara så tjock att hon ej kommer sig över diken, ha friska händer, tåla damm och ej alltför mycket likna ev.  trämärr. Personlig anmälan nyårddagen hos Ernfrid Vik. Vassor.

Platssökande
Platsen som privatsekreterare åt en icke rökande ungkarl sökes från och med 15 maj.
Svar till fröken Inga Vestergård.

Önskas hyra
En brudslöja önskas hyra.
Svar till Dagny Frantz, Österhankmo, eller Vassor tel 68.

En värmedyna önskas hyra för 5 månader framåt, räknat från 1 jan, istället för den som togs till militären.
Svar till Vivan Rabb, Vassor.

Ett enkelt möblerat rum med kokmöjligheter, passande för två ungkarlas, önskas hyra under menförestiden. Helst på Kerklax-Holmarna. Svar till Roy Nässlin eller Alfons Hellman.

Diverse
Meddelas härmed till allmänhetens kännedom att jag fått tillstånd att nedriva alla gärdesgårdar mellan Nämndis rian och Veras jungfrubur, i  mh för min privata del.
Högaktningsfullt
Artur Örhn.

En 32 års ungkarl, skötsam,nykter och med god ekonomi, önskar bekantskap med en 20-25 års icke troende dam. Om tycke uppstår ev äktenskap. Ärligt och uppriktigt svar till
Bertel Öhrnberg. Vassor.

 

Här har du har en glad poet
inte mager inte fet,
inte lång, ej heller kort,
allting är av mellansort.
Humor har jag  och är rik,
len ganska nära en liten vik.
Därför flickor och änkor rara
skriv till mig, så må jag svara.
Helst i du-form och med foto
till en rar och munter poet.

Gösta Rabb, Vassor

 

Observera flickor- krans och lager!
Här finns en gosse, käck och fager,
med mörka lockar, ögon blå
Har romersk näsa, panna likaså,
Har breda axlar, smärt om liv
Har högvälvt bröst, men ingen liv,
och därför i stort bryderi
jag  dvälves dag och natt.
Min sömn har vikit från min själ
kärlek ensam kan göra mig väl.
Om därför någon flicka finns
som vill ta mig emot som prins,
som vill mina strumpor stoppa
och göra min skjorta fri från lus och loppa
Ja, mycket annat sen därtill
som jag nu här ej nämna vill.

Hon må ett brev till Enok i Kroken sända.

Efterlysning
Senaste lördagkväll försvann från sitt hem i Mälsor en ung man. Signalement: ljust hår, blå ögon, vita starka tänder, lystrar till namnet "Siga". Han irrar troligen omkring i Mälsor-skogen utan att kunna ta vara på sig själv. Den som händelsevis sett den unge mannen bedes, anmäla till f.d. privatdetektiven i Kuni.

Filmat
Juldagsmorgonen filmades ett litet paket mellan Kerklax och Vassor, innehållande en sitsdyna. Den ärliga upphittaren torde meddela till Gösta Öhrn elller Helga Audas. God hittelön.

Tillvarataget
Plånbok innehållande yrkeskörkort, anteckningsbok samt damörhänge upphittat i fotändan av min säng senaste söndagsförmiddag. Återfås mot en viss avgift. Marita Rabb.

Boknytt
Följande läsvärda böcker ha utkommit på tidningens förlag:

Den ensamma kvinnans problem

av Annie Norrgård. Pris 190 mk

Konsten att knipa knepiga svågrar

Brochyr av Alfons Ivars. Pris 100 mk.

Vägen till mannens hjärta går genom magen.

Kokbok utgiven av Anna-Lisa Vik. Pris 400 mk.

Besviken.  Självupplevelse av Edvin Viik

Pris 97 mk 10 p

Trohet: Roman av Manne Viik. Pris 781 mk

Rekommenderas
Konsten att behaga en kvinna.

Broschyr av Nils Ernroth. Pris 101 mk 85 p Rikt ill.

En utfärd och dess följder

Upplevelse av Marit Rabb. Pris 236,60 mk.

Finska till husbehov  av Evert Rabb förf. ger i denna bok de första grunderna i det andra inhemska språket. Boken är i fickformat och kostar endast 60 mk 60 p.

Kärlekens underbara makt
Roman av Harry Beijar. Pris 800 mk.

Duell:  avgiven genom en händelse den 8 dec-51
av Gösta Rabb. Pris 59 mk.

På hal is: Romanskildringar av Ragnar Vestergård
Pris 226 mk

Visbok: utgiven av Edvin Vestergård
Boken innehåller bl. a visan
"Hoppa veijin, hoppa teisin"  Pris 77 mk.

På Jarl Nymans visförslag har utkommit c:a 100 nya visor, bl.a , Kind mot kind, En ros i, dethär, Det är för dig, Kärleksstigen, När din lilla pys blir stor. mfl.
Insänd 100 mk  i postv. Jarl Nyman, Opp i byn.

Lär eder dansa
Efter melodimetoden. Denna  nya metod har gjort dansen till en barnlek. Den sammankopplar takt och steg. Ni gnolar eller visslar en viss melodi medan Ni tager stegen på de nd  festens danskartor utvisa. Efter denna nya metod kan Ni lära Eder en dans per kväll. Boken Den nya dansmetoden, av Robert Rabb innehåller 28 bilder. Pris endast 221 mk 60 p.

Bokförlaget Robert Rabb.
Opp i byn.

Nyårs revy

Vilhelm Sandvik går mot ett  olyckligt år för damerna vet visst, att det blir skottår.

Gösta Forsell om lördagsmiddan sin kosa norrut men det räcker nästan veckan ut, innan han är därut.

Anita är förlovad nu och blir väl med tiden Jakobstads-fru.

Fridolf Stenbacka i Grängesberg spatserar där han svenska flickor i  massor kurtiserar.

John i kronans kläder vankar men till Borgå går hans tankar.

Bror Nyman är utbildad montör och med tiden blir han väl ochså charmör.

Manne Viik  över till Sverige varit men slantarna tröt väl, då han ej till bruden farit.

Sven Lundberg  ochså i Sverige brukar vara kanhända han tycker, att svenskarna är rara.

På  dito len  Kran-August men till militären hade han stor lust.

I Borgå Vivan studerar men på John i militären hon även funderar.

Jarl Udd från Sweden fått friarpermission och i Heidona har han att fylla sin mission.

Erik Örn tänkte donera en skidpokal men marken tycks för hela vinsten bli bar.

Arne Rabb med tiden blir Vörå-bo ty en flicka därifrån har han gett loven och tro.

Marita uti folkhögskolan går men om lördagsnätterna värmer Artur hennes tår.

Runar och Nisse till Smedsby brukar fara därifrån med tiden säkert varsin fru skall hava.

Annie Norrgård på hemresan från Lotlax i sjunde himlen var kanske hon deras  Lari i käkarna har.

Nils Östman dragspelet ej mera vill traktera ty med Dagny är det ju trevligare att spatsera.

Artur Nygård på friarfärd vankar men på söndagsmorgon han för länge snarkar.

Nils Ernroth han efter Artur går men för sent han till målet når.

Sven Ivars till Kuni så gärna ilar där Rigmor sedan i hans  armar vilar.

Gunnel i Sverige sej mera ryktar för att ha mycket när hon till Malax flyttar.

Alfons han mot korsstenen ler fast den är färdig att ramla ner.

Artur Örn  för länge sedan bortlovad är men någon förlovning tycks det inte bli av där.

Gösta genom Kvevlax morgon och middag far och hans blickar så gärna mot Audas dras.

Oskar har farit till Sverige som många andra och för det kan man väl inte honom klandra.

Lingen- Fredrik i Grängesberg har flera vackra töser och Runar ofta biljetter, dit sig löser.

Jarl Nymans tankar så ofta till Mullola vandrar där han en flicka så gärna ville famna.

Gösta Rabb sa: att han frågat en flicka men flickan sa nej, och då fick någon bikta.

Evert till Mullola ej mera vill fara ty flera bondänkor han ej vill hava.

Anders han är snäll och rar så med tiden han flickhjärtan tar.

Viola till Sverige reste bort någon viss reste efter inom kort.

Robert far ut i både ur och skur och med Smedsby-flickorna har han väl tur.

Bertel Örnberg ofta till Kvevlax far funderar skarpt, om han Elna eller Elsa skall ta.

Alice Rabb till namnet Nikus lystrar när någon på hennes ruta  lustar.

Albin Strandberg går ut på luff söker en flicka att älska i nöd och lust.

Bertel Viik  i kronans  kostym tjänar och om lördagskvällarna han efter Ekenäs-flickorna skenar.

Anna-Lisa långt borta är i år fast hennes tankar kanhända till Palvis går.

Enfrid Viik tycker att svärgården ej mera är nåt att besöka ty lilla vännen har rest för att sitt förråd föröka.

Edvin Viik på snickaremågsyrket siktar därför han sina blickar mot Ölis riktar.

Harry Beijar som vanligt till Maxmo far ty kärleken till bara den ena, har blivit kvar.

Rolf Vestergård nog stiligt i dansen damerna föra men aktar sig för att dem hemköra.

Ragne går från gård till gård söker sig en vän med Ford.

Inga i Folkhögskolan på pojkar tittar men hennes tankar så gärna till Kerklax hittar.

Edvin knackar försiktigt på rutan men när dörren öppnas, han till harpasset tar.

Roy Nässlin nog sin kosa till Holman styr fast stövlarna vid hemkomsten går att vrida ur.

Alfons Hellman med Roy gör sällskap ty även han har en flicka där som är i hans smak.

Åke efter nyår till Sverige tänker fara undrar hur länge han där tänker vara.

Ingrid Östmans tankar helt säkert sig till Vassor söker att bli kvitt kärleken går inte hur hon än försöker.

 

Enok han har bärs och häst
dem som han nog älskar mest
hon kan känna lyckan stor
att få gå till färdigt bo
Han på Hagnäs henne sökt
men med kvasten han därifrån blev körd.
Nu till Mullos han har kört
där är bättre har man hört.

Barbro hon är glad och rar
hon med väven trivs riktigt bra
Hon väver sängtäcke för parsängar
och dukar lend och bänkar
Men dit norrut hennes tankar ilar
hon med Ingvald kärleksbandet virat.

Ungdomens Nyårshälsning 1951

Redaktionen: Red. Ernfrid Vik, Red sekr. Inga Vestergård.

Renskrivning Ulrika Bonn 2022